คณะกรรมการบริหาร

1. ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ             รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ                ประธานกรรมการ

2. ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต                       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ                        กรรมการ

3. รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา                    ผู้อำนวยการสำนักวิจัย                                          กรรมการ

4. ผศ.ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์             ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ                กรรมการ

5. ผศ.ดร. ปริยดา สุขเจริญสิน            ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ                             กรรมการ

6. ผศ. ดร.ณพงศ์ นพเกตุ                  ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพลล์”    กรรมการ

7. รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร               ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ                        กรรมการ

8. รศ.ดร.โอม ศรนิล                         อาจารย์คณะสถิติประยุกต์                                      กรรมการ

9. ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์    อาจารย์คณะพัฒนาเศรษฐกิจ                                 กรรมการ

10. ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส          ผู้อำนวยการศูนย์                                                  กรรมการและเลขานุการ

11. นางสาวไพลิน เชื้อหยก              ผู้จัดการศูนย์                                                        ผู้ช่วยเลขานุการ