NIDA IIC

การควบคุมค่าใช้จ่ายและความเหลื่อมล้ำในระบบประกันสุขภาพของไทย

อาจารย์ ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ สาขาวิชา Business Analytics and Intelligence สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง คณะสถิติประยุกต์ ผู้อำนวยการศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในทางวิทยาการประกันภัยนั้น ทั้งผู้ประกันและบริษัทประกันภัยต่างต้องคำนึงถึงสองประการ ประการแรก คือการแบ่งปันต้นทุน (Cost sharing) ได้แก่ การร่วมจ่ายหรือ […]

จุดเปลี่ยนภาครัฐด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารและป้องกันการทุจริต

ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) การนำบล็อกเชนไปใช้เพื่อปรับเปลี่ยนการทำงานของภาครัฐเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ลดการทุจริตนั้นสามารถทำได้หลากหลายมิติ ในบทความนี้จะขอแนะนำระบบยืนยันตัวตนของตัวแทนหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน เป็นระบบแรกที่นำมาใช้เพื่อปรับปรุงและปฏิรูปประเทศให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน เราคงเคยได้ยินเรื่องราวที่มีคนแอบอ้างว่าเป็นพนักงานของภาครัฐหรือเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐเข้ามาแสดงตน แล้วก็ใช้กลอุบายในการหลอกลวงประชาชนเพื่อเอาทรัพย์สิน หรือบังคับให้ซื้อสินค้าและบริการจากบุคคลดังกล่าวด้วยวิธีต่างๆมากมาย ดังตัวอย่างที่เห็นได้ชัดอันหนึ่งในธุรกิจท่องเที่ยวจะมีคนมาแอบอ้างว่าตนเองเป็นมัคคุเทศก์ที่ได้รับการรับรองและอนุญาตอย่างถูกต้องจากภาครัฐ มาหลอกนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยวิธีการต่างๆ โดยร่วมมือกับพวกร้านค้าหลอกให้นักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการหรือซื้อสินค้าในราคาแพงเกินจริง หรือหลอกให้ไปซื้อสินค้าปลอม เช่น […]

The 2nd NIDA Business Analytics and Data Sciences

โครงการ The 2nd NIDA Business Analytics and Data Sciences ในงาน NIDA Open House 2017 คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2560 […]