Image Analytics Visualization

  • การวิเคราะห์ภาพ การตรวจจับความผิดปกติในภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว
  • การจำแนกภาพเคลื่อนไหว การสร้างภาพเคลื่อนไหว
  • การจดจำใบหน้า การจดจำรูปภาพ และจำแนกรูปภาพประเภทต่างๆ
  • การสร้างภาพการ์ตูน
  • การพัฒนาเกมส์คอมพิวเตอร์ เพื่อประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ Visual Reality
  • Spatial Visualization
  • Statistical Graphic and Data Visualization
  • 3D animation