Others

  • Spatial Data Analysis อันได้แก่ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การสุ่มตัวอย่างข้อมูลมิติสัมพันธ์ การวิเคราะห์รูปแบบที่ตั้ง (Point pattern analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรต่อเนื่องเชิงมิติสัมพันธ์ (Spatially continuous data analysis) การวิเคราะห์ถดถอยเชิงมิติสัมพันธ์ (Spatial regression) แผนที่และการสร้างภาพนิทัศน์สำหรับข้อมูลมิติสัมพันธ์
  • Epidemiological research
  • Multi-level modeling อันได้แก่ แบบจำลองผลกระทบสุ่ม การวิเคราะห์ส่วนประกอบความแปรปรวน แบบจำลองลดหลั่นเชิงชั้นสองชั้น แบบจำลองลดหลั่นเชิงชั้นสามชั้น แบบจำลองพหุระดับสำหรับข้อมูลวัดซ้ำและข้อมูลระยะยาว การประมาณค่าแบบเบส์ในแบบจำลองพหุระดับ แบบจำลองเชิงเส้นทั่วไปพหุระดับสำหรับข้อมูลจัดประเภท การวิเคราะห์อภิมานด้วยแบบจำลองพหุระดับ การประยุกต์ใช้แบบจำลองพหุระดับ
  • Statistical Quality Control อันได้แก่ แนวความคิดเกี่ยวกับซิคซิกมา การวัดประสิทธิภาพซิคซิกมา แนวความคิดการผลิตแบบลีน การนำเอาซิคซิกมาไปใช้ในหน่วยอุตสาหกรรมและบริการ กระบวนการปรับปรุงด้วย DMAIC เครื่องมือในการกำหนดกระบวนการที่สำคัญ เครื่องมือในการวัด เช่น การจับคู่กระบวนการการวัดซ้ำและทำซ้ำ และแผนภูมิควบคุม เป็นต้น การวิเคราะห์กระบวนการ การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน การออกแบบการทดลอง และเครื่องมือควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ
  • Project analysis and feasibility study อันได้แก่ การพยากรณ์เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการด้านทางการจัดการ กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม เทคนิค การตลาด และการเงิน การจัดทำรายงานทางการเงินล่วงหน้า (Pro-forma financial statement) การจัดทำงบประมาณลงทุน (Capital budgeting) และการประเมินผลกระทบของโครงการที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders)
  • วิธีวิจัยเชิงอนาคต อันได้แก่ วิธีวิจัยเชิงอนาคตเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิเคราะห์สถานการณ์ วิธีเดลไฟ การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ การพยากรณ์เทคโนโลยี การจำลองเชิงพลวัตของระบบ การฉายภาพประชากร อนาคตศึกษาและการวางแผนนโยบาย
  • การจำลองเชิงพลวัตของระบบ อันได้แก่ โครงสร้างการไหลของพลวัตระบบ การสร้างแบบจำลองพลวัตระบบ การสร้างภาพนิทัศน์สำหรับพลวัตระบบ การประเมินพลวัตระบบ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับพลวัตระบบ
  • การวิเคราะห์อภิมานและการสังเคราะห์งานวิจัย อันได้แก่ วิธีทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์อภิมาน การวิเคราะห์อภิมานเชิงจิตมิติ การรวมดัชนีขนาดอิทธิพล การวัดความเป็นวิวิธพันธ์ของดัชนีขนาดอิทธิพล โมเดลผลกระทบคงที่และเชิงสุ่ม การวิเคราะห์ถดถอยเมต้า การประมาณค่าแบบเบย์เซี่ยนและแบบจำลองพหุระดับสำหรับการวิเคราะห์อภิมาน การวิเคราะห์แยกกลุ่มและการวิเคราะห์ตามชั้นภูมิ การวิเคราะห์อคติจากการตีพิมพ์
  • ตารางชีพและการฉายภาพประชากร